ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Przetargi


Ogłoszenie w BZP nr 311703 - 2016 z dnia 2016-09-22 r.

Wołczkowo: Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Fundusze Europejskie

Załączniki:

 

06.10.2016
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu:
                                                                    Znak sprawy: OSP/1/16

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naZakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

369 000,00 zł. brutto.

  1. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin

Okres gwarancji

i rękojmi

1

Project112 Sp. z o.o. ul. Szeroka 4a, 05-230 Kobyłka

368999,99

zgodnie z siwz

2 lata

 

 22.10.2016

ZAMAWIAJĄCY:

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie
Ul. Lipowa 17b, 72-003 Wołczkowo

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo” za najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę złożoną przez:

Nazwa (firma): Project112 sp. z o.o.
Siedziba i adres: Ul. Szeroka 4a, 05-230 Kobyłka
Uzasadnienie wyboru oferty: jedyna oferta złożona w postępowaniu i uzyskała 95 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz (95 pkt w kryterium „Cena” i 0 pkt w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”).